เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว

27 เมษายน 2566

        ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 

มารายงานตัว  ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ในลำดับที่  210 – 229  

- กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม ในลำดับที่  67 – 72

 

ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารมาในวันที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. คุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป              

4. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

    ข้าราชการพลเรือน

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

 

อนึ่ง หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์

เป็นพนักงานประกันสังคมทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147